Webmaster 2023

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie istniejącychi budowie nowych ścieżek parkowych i utwardzeń , montażu małej architektury: ławek, koszy na śmieci itp., budowie schodów, ścieżek drewnianych, montażu oświetlenia terenu, iluminacji świetlnych, budowie systemu odprowadzania wody deszczowej oraz rewaloryzacji zieleni i nasadzeń pn: „Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska

 

Dokonano analizy urbanistycznej terenów przeznaczonych do zagospodarowania. Celem działań jest rewaloryzacja przestrzeni polegająca na pracach związanych z budową placów wypoczynkowych i miejsc rekreacji. Projektowane prace budowlane mają przywrócić rekreacyjny i parkowo-ogrodowy charakter przestrzeni, tworząc ogólnodostępne miejsce rekreacji.

 

Teren objęty opracowaniem położony jest w północno-wschodniej części miasta. Teren od strony zachodniej ogranicza ulica Wąska, a od strony wschodniej ulica Dolna. Otoczenie stanowi otwartą przestrzeń. Od strony południowej granicą terenu jest betonowy mur oddzielający posesję prywatną i budynek mieszkalny.

 

W terenie wyróżniają się grupy swobodnie rozmieszczonych  drzew, które są pozostałością pierwotnego układu założenia. Zagęszczenie starych okazów występuje głównie w strefie dawnego wejścia od strony ulicy Wąskiej.

 

Cennym walorem krajobrazowym terenu jest jego atrakcyjne ukształtowanie w postaci wysokiej skarpy.

REWITALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ORAZ TERENÓW ZIELONYCH W KARPACHU 

AUTOR:

Arch. Radosław Żubrycki

Inwestor: Miasto Kalisz

Projekt: 2016-2017r. 

Realizacja: 2017-2018r.

ATELIER ARCHITEKTURY - GRUPA PROJEKTOWA ACROTERION